ข้อมูลทั่วไป บริการ ข้อมูลสุขภาพ แพทย์และบุคลากร
บริการ

ข้อมูลสุขภาพ
แพทย์และบุคลากร
สอบถามเพิ่มเติมที่

ชั้น โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
สามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการ ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์