การบริการ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
สำหรับผู้ป่วย อายุแรกเกิด-15 ปี

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
เคลือบฟลูออไรด์
เคลือบหลุมร่องฟัน
อุดฟัน
ขูดหินปูน
ใส่ครอบฟันน้ำนม
ใส่เครื่องมือกันช่องว่าง
รักษารากฟันน้ำนม
ถอนฟัน
ทำฟันภายใต้การดมยาสลบ

ตารางการให้บริการคลินิกเฉพาะทาง
ตารางการให้บริการคลินิกเฉพาะทาง

หอผู้ป่วยSCH-3พิเศษ
SCH-3พิเศษ

ห้องพิเศษเดี่ยว จำนวน 5 ห้อง
ห้องพิเศษรวม จำนวน 16 ห้อง

กรณีผู้ป่วย –ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยผิดนัด/ผู้ป่วยมาตามนัด

ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนัด เพื่อลงทะเบียนตรวจ
รับเอกสารจากห้องบัตร ยื่นกับพยาบาลหน้าห้องตรวจโรค

ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

กรณีผู้ป่วยใหม่

กรอกข้อมูลทำบัตรใหม่
ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน /เอกสารประวัติใหม่ เพื่อลงทะเบียนตรวจ
รับเอกสารจากห้องบัตร ยื่นกับพยาบาลหน้าห้องตรวจโรค

ทันตกรรมทั่วไป
สำหรับผู้ป่วย อายุมากกว่า 15 ปี

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
ขูดหินปูน
อุดฟัน
ถอนฟัน

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ