งานห้องบัตร

ข้อมูลทั่วไป บริการ ข้อมูลสุขภาพ แพทย์และบุคลากร


บริการเวชระเบียน ด้วยความถูกต้อง ถูกคน ครบถ้วน ทันเวลา และประทับใจ ตลอด 24 ชม. บนพื้นฐานความพึงพอใจผู้รับบริการทุกระดับ

1.จัดทำเวชระเบียนประวัติผู้มารับบริการ ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก

โดยมีข้อมูลส่วนตัวครบถ้วน ถูกต้อง ถูกคน

รวดเร็วเพื่อส่งข้อมูลต่อให้ทีมแพทย์ใช้ประกอบการบริการทางการแพทย์

2.ลงทะเบียนผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล(Admit)

2.ให้รหัสโรค ICD-10 และหัตถการ ICD-9 CM ตามหลัก Standard Coding

Guidelines

3.บันทึกรหัสโรค ICD-10 และหัตถการ ICD-9 CM

4.ลงทะเบียนรับ OPD Card หลังจากตรวจเสร็จและ Scan OPD Card

จัดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

5.ลงทะเบียนรับ Chart หลังจากที่แพทย์สรุปเวชระเบียนและ Scan

เวชระเบียนผู้ป่วยในจัดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

6. เก็บรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อย่างมีระบบ ค้นหาได้รวดเร็ว

ถูกต้อง และปลอดภัย

7. ตรวจสอบสิทธิการรักษาให้ถูกต้อง ถูกคน

พึงพอใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

8.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยในก่อน Discharge เสาร์-อาทิตย์ 08.00-16.00 นบริการ

กรณีผู้ป่วย –ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยผิดนัด/ผู้ป่วยมาตามนัด

ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนัด เพื่อลงทะเบียนตรวจ
รับเอกสารจากห้องบัตร ยื่นกับพยาบาลหน้าห้องตรวจโรค

กรณีผู้ป่วยใหม่

กรอกข้อมูลทำบัตรใหม่
ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน /เอกสารประวัติใหม่ เพื่อลงทะเบียนตรวจ
รับเอกสารจากห้องบัตร ยื่นกับพยาบาลหน้าห้องตรวจโรค

ข้อมูลสุขภาพ
แพทย์และบุคลากร
สอบถามเพิ่มเติมที่

งานห้องบัตร ชั้น 1 โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
สามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการ ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์