แพทย์และบุคลากร


Add Friend
ทันแพทย์หญิงนิภาวรรณ กาญจนีย์
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
Add Friend
ทันแพทย์หญิงสินี เชาวรัตน์
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
Add Friend
นางสาวทิพย์สุดา บุญเทียม
ผู้ช่วยทันตแพทย์
Add Friend
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
Add Friend
นางปัญญาพร อนุทุม
ผู้ช่วยทันตแพทย์
Add Friend
นางสาวนันทิชา ตันปิรักษ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
Add Friend
นายแพทย์ธีรวัฒน์ อังควณิช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
Add Friend
นายแพทย์ธีรวัฒน์ อังควณิช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
Add Friend
แพทย์หญิงกฤษณา เกษเจริญคุณ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
Add Friend
แพทย์หญิงเจษฎา โทนุสิน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
Add Friend
แพทย์หญิงชารียา ธานี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
Add Friend
นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
Add Friend
แพทย์หญิงปวีณา วนารมย์
นายแพทย์ชำนาญการ
Add Friend
นางสาววัชลี สุวลักษณ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
Add Friend
นายนพพล แก้วคำไสย์
นักวิชาการศึกษา
Add Friend
นางสาวชยานี คำโสภา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
Add Friend
นางสาวจิราพร สายงาม
พนักงานบริการ